Logo

Logo

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 9 Date 7 November 2010

Today,In class teacher teaches about "New Tanslation".
การแปลข่าว
ข่าว ประกอบด้วย หัวข่าว และตัวข่าว หัวข้อเปรียบได้กับชื่อหัวข้อ หรือชื่อเรื่องของงาน เขียนอื่น ส่วนตัวข่าวนั้น อาจแบ่งได้เป็นอย่างน้อย 2ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อข่าว โดยย่อ และที่มาของข่าวโดยทั่วไป มัก รวมอยู่ในย่อหน้าเดียว
ส่วนที่ 2 คือเนื้อข่าวโดยละเอียด อาจมีมากกว่า 1 ย่อหน้าก็ได้
ข่าวจัดเป็นงานเขียนประเภทอรรถสาร ความมุ่งหมายอันดับที่ หนึ่ง คือ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องภาษาที่ใช้มีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งในด้านคำศัพท์ และโครงสร้างของคำและประโยค
การแปลหัวข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ผู้แปลจะต้องคำนึงในการแปลหัวข่าว
1. ลักษณะของภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงโครงสร้างและคำศัพท์
2. ความสั้นยาวของหัวข่าว ถ้าเป็นการแปลหัวข่าวเพื่อลงพิมพ์ในหน้ากระดาษ เช่น สำหรับพาดหัวหนังสือพิมพ์รายวัน เนื้อที่ของกระดาษ จะเป็นตัวกำหนด ความสั้นยาว ถ้าเป็นการแปลรายงานข่าว เพื่ออ่านทางวิทยุหือโทรทัศน์ เวลาจะเป็นตัวกำหนด
1.โครงสร้างของหัวข่าวภาษาไทย
รูปแบบของการเรียงคำในหัวข่าวภาษาไทย มี 2 แบบคือ
ก. นามวลี โครงสร้างรูปแบบนี้มีน้อย
ตัวอย่างเช่น
แผนวิจัยวัสดุนิวเคลียร์รับโครงการปรมาณู(ไทยรัฐ)
สภาพตลาดหุ้นวอลสตรีทวันนี้
ข. ประโยค โครงสร้างของประโยคที่เป็นหัวข้อข่าว มี 5 ประเภท
1. ประธาน + กริยา+ กรรม ภาคที่เป็นกรรมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ว่ากริยามีกรรมตามมาหรือไม่
เช่น
น้ำท่วมกรุง (ไทยรัฐ)
2.+ประธาน+ กริยา กริยา+ กรรม กริยาทั้ง 2 เป็นกริยาที่สำคัญของประโยค ถือว่าเป็นภาคแสดงที่บอกการกระทำของประธานตัวเดียว
3. +กริยา + กรรม ในกรณีประธานไม่สำคัญเพราะหัวข่าวมุ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้น หรือผู้อ่านเดาได้จากความในหัวข่าวว่าประธานเป็นใครก็อาจละประธานไว้ได้
เช่น
สั่งเตรียมพร้อมตำรวจชายแดนเต็มอัตราศึก (ไทยรัฐ)
4. ประโยคเดี่ยวเรียวกัน 2 หรือ 3 ประโยค
เช่น
ข้าวเปือกราคาตก เร่งตั้งมูลภัณฑ์ กันชนแก้ (มติชน)
5.ขึ้นต้นหัวข่าวด้วยคำว่า “คาด” “ว่า” “ว่ากันว่า”ตามด้วยประโยค
เช่น
คาดปัญหาน้ำมันที่ประชุม ค.ร.ม. วันนี้

2.โครงสร้างหัวข่าวภาษาอังกฤษ หัวข่าวภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าจบประโยค (.) เครื่องหมายที่ใช้บ้างคือ เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตกใจ
ก นามวลี เป็นโครงสร้างแบบที่ใช้มากที่สุด
โครงสร้างของนามวลีมีหลายรูปแบบดังนี้
ตัวอย่างทั้งหมดมาจาก The Bangkok Post
1. + N +V. ing P
Ex: Exports gaining speed (ส่งออกพุ่งเร็ว)
2. + N +V. ed P รูป Ved P เป็นรูปที่ตัดมาจากกริยารูปกรรมวาจก ซึ่งบอกว่าประธานเป็นผู้รับผลของการกระทำ
Ex: Thai held in Malaysia (คนไทยถูกจับที่มาเลเซีย)
3. + N +Prep. P.
Ex: Arms catch in Songkhla (การจับอาวุธที่สงขลา)
4. N + to V.P. รูป to V.P. เป็นรูปที่ตัดมาจากรูปเดิม is( am, are) to Verb ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
Ex: New fund to ease loan problem (กองทุนใหม่จะช่วยลดปัญหาเงินยืม)
หมายเหตุ
N หมายถึง คำนามที่เป็นคำที่สำคัญที่สุดของวลี เป็นคำที่บอกว่าวลีนี้พูดถึงเรื่องอะไร
V. ing P หมาถึง Present Participial Phrase
V. ed P หมายถึง Past Participial Phrase
to VP หมายถึง Infinitive Phrase
Prep. P หมายถึง Preposition Phrase
ข ประโยคเดี่ยว โครงสร้างของประโยคเดี่ยวประกอบด้วย ภาคประธาน 1 ภาค และภาคแสดง 1 ภาค ลักษณะของประโยคต่างจากประโยคเขียนธรรมดา คือกริยาของประโยคจะใช้ในรูปปัจุบันกาล (Present Tense)เสมอ a an the และ ’s อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เมื่อจบประโยค ไม่ต้องมีเครื่องหมายจบประโยค (.)
Ex: Hopes collapse for Kampuchean united front(กองกำลังร่วมกับกัมพูชา)
Son Sann may lose Thai backing (ซอนซานสนับสนุนรัฐบาล)
ค รูปประโยคที่คัดคำพูดมาลง ซึ่งจะใช้รูปแบบได้ 5 แบบ
Ex:
Borg- “I’ll quit after Wimbledon”
Borg: “I’ll quit after Wimbledon”
“I’ll quit after Wimbledon” -Borg
“I’ll quit after Wimbledon”, Borg
“I’ll quit after Wimbledon”, says Borg
3. การแปลข่าวหัวข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้แปลไม่จำเป็นต้องนำโครงสร้างของหัวข่าวในต้นฉบับมาใช้ฉบับแปล ผู้แปลจับความหมายว่า ใคร (อะไร) ทำอะไร จากหัวขาวต้นฉบับ แล้วนำมาถ่ายทอดโดยใช้โครงสร้างของหัวข่าวของภาษาฉบับแปล
ก ภาษาอังกฤษ : + N + V ed P/+ N +V + N ภาษาไทย: +กริยา +คำนาม
Ex: Border Police placed on full alert
Gas price increased 11 satang per litre

พิจารณาราคาน้ำมันขึ้นลิตรละ สตางค์
Forger gets 14 years
ให้จำคุกนักทำแบงก์ปลอม 14 ปี

ข ภาษาอังกฤษ: N + V.ing P./ + N + To V.P. ภาษาไทย: +คำนาม+กริยา+คำนาม

Ex: Japan willing to buy more rice
ญี่ปุนจะซื้อข้าวเพิ่ม

Kukrit to return to politics
คึกฤทธิ์จะกลับเข้าการเมืองอีก

ค ภาษาอังกฤษ : N + V + N ภาษาไทย: คำนาม +กริยา+คำนาม
Planters, millers laud govt’s sugar dicision

ง ภาษาไทย ว่า/ คาดว่า /ว่ากันว่า + ประโยค + N + expected/said /believed To V.
Ex: Gold prices expected to go down
คาดว่าราคาทองจะเริ่มลด

1982 trade expected to be worsen
คาดว่าการค้าในปี 1982 จะเลวลง

การแปลข่าว หลักการแปลตัวข่าวมีดังนี้
1. โครงสร้างของตัวข่าว โครงสร้างของตัวข่าวทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นเหมือนกัน คือ ย่อหน้าที่ 1 เป็นสรุปข่าวโดยย่อ และบอกแหล่งที่มาของข่าว ย่อหน้าต่อไปเป็นราละเอียด
ดังนั้น การแปลจึงเป็นโครงสร้าง ความหมายทั้งหมดในย่อหน้าที่ 1 ของต้นฉบับจะมาอยู่ในย่อหน้าที่ 1 ของฉบับแปล และรายละเอียดอยู่ในย่อหน้าถัดๆไป แต่การแปลข่าวนั้นมีข้อจำกัดในด้านเนื้อที่ของหน้ากระดาษ หรือช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ความยาวของฉบับแปลอาจน้อยกว่าต้นฉบับได้
2. รูปประโยคและการใช้กริยา
ในการแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้รูปประโยคสั้น ไม่มีส่วนขยายซับซ้อนเกินไป สำหรับภาคแสดงในประโยคภาษาอังกฤษให้ใช้เป็นอดีตกาล (Past tense)
3. การใช้คำศัพท์ ซึ่งเฉพาะในการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์
คำศัพท์ที่ใช้ในการรายงานข่าวนั้นมีลักษณะเฉพาะของมัน คือมักจะเป็นคำที่สั้นถ้าเอาคำยาวมาใช้จะย่อให้สั้น คนอ่านโดยทั่วไปรู้จัก ในหลายๆ กรณีมักจะใช้คำที่มีความหมายแฝง (connotative) ที่ก่อให้เกิดความรู้สึก และตื่นเต้น ในการแปลข่าวจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนั้นผู้แปลจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการรายงานข่าวในภาษาต้นฉบับ และจะต้องใช้ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการรายงานข่าวในภาษาฉบับแปลด้วย

ตัวอย่างคำศัพท์ในรายงานข่าวภาษาไทย
คำศัพท์/ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาอังกฤษ

ทลาย/ กำจัดให้หมดไป/destroy
บุก/ เข้าไป / raid, invade
โวย (กริยา)/ ฟ้อง /complain
รวบ /จับกุม /arrest
ศึก /การทะเลาะ,ต่อสู้ /war, fighting
คาที่/ สิ้นชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ /dead on spot
จ่อหัว/ ถูกยิงที่หัว /shot at head
เรียงคิว /คนหลายคนผลัดกันข่มขืน /gang raping
ดัง/ มีชื่อเสียง/ popular,wellknown
โหด/ อย่างทารุณ /cruelly,mercilessly
ค.ร.ม./ คณะรัฐมนตรี /Cabinet

ตัวอย่างคำศัพท์ในรายงานข่าวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ /ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาไทย
คำศัพท์ /ความหมาย /คำเทียบเคียงในภาษาไทย
hit/ strike, attack or come ,against something with force/จู่โจม, โจมตี
held /captured, arrested, kept in custody/ ยึด, จับ, จับกุม
accord/ agreement /การตกลง,ข้อตกลง
probe /investigate /สืบสวน
to OK /to approve /อนุมัติ
to give a nod to/ to approve/ อนุมัติ
quit to /resign/ ผละ, ถอนตัว ลาออก, อำลา
meet /meeting/ การพบปะเจรจา, การประชุม
govt /government /รัฐบาล
S’pore/ Singapore /สิงคโปร์
PM/ the Primeminister /นายก
MP /member of parliament /ส.ส.
trio /three persons/ สามสหาย ,สามคน
Libbers/ liberationists/ นักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
Copter/ helicopter/ ฮอ ,คอปเตอร์

Then,I learn out class about Learning English from Bankok Post

http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5385753&Ntype=777

I learned English from the headlines of Bangkok Post. We learn translate English to Thai that make us understand the structure and vocabulary from the headlines.

Week 8 Date 31 December 2010

In class, today isn’t learning translation 2 because it is New Year’s Eve, but I learn to out class story “The mother Crab and Her son”.

I learn translation from English to Thai, Vocabulary and animation it make to understanding for read story.
The moral of this: Before blaming other, you have to examine yourself first.

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 7 Date 24 November 2010

In class, I learn about “Genre” that there are 6 text types:
1. Narrative: telling story, usually, to entertain.
2. Recounts: personal/factual, telling what happen.
3. Information/reports: providing factual information.
4. Instruction: telling the listener or reader what to do.
5. Explanations: explaining how or why something happen.
6. Expository texts: presenting or arguing view points.

Then, teacher assigns translation for the students there are 6 text types:
1. Song
2. News
3. Pamphlet
4. Recipe Book
5. Overthrow Event
6. Academic Journal
Next, teacher tells about autonomous learner, self-direction learner rand independent learner.
It are the important that we able to diligent with others. We, indicate, do, and solve a problem.
Then, teacher gives look at www.youtube.com. together.


http://www.youtube.com/watch?v=a6FFnE_aaCI


It is song of Tukatan Chonlada that gives an expression of life about social at present.
Then, teacher teaches story “If clause แบบผสม”
For example:

1. ถ้าจิม ได้ข้อความที่ฉันฝากไปให้เขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเขาก็คงรอพบฉันอยู่ตอนนี้
(this sentence is mix between kind3 and kind 1)
-If Jim got the massage I left him and hour ago, he is waiting for me now.

2. ถ้าแอนไปงานเต้นรำเมื่อคืนนี้ฉันก็ไม่ได้เจอกับเขาหรอก
(this sentence is mix between type 3 and type 2 )
-If Ann went to the ball last night, I don’t see her.

3. ถ้าทอมรวยเขาคงซื้อรถคันใหม่แล้ว
(this sentence is mix between type2 and t 3)
If Tom were rich, he would have bought a new car.

4. ถ้าคุณฟังฉันตอนนี้คุณก็ไม่ลำบากอย่างนี้
(This sentence is mix between type3 and type 1)
-I had listened to me, you would not be in trouble now.

Then, teacher gives homework there are 3 items:
1. น่าเสียดายที่คุณขับรถไม่เป็น ถ้าคุณขับได้จะเป็นประโยชน์มาก
It’s a pity you would not drive. If your drive is very helpful.
2. ถ้าเจนให้เบอร์โทรศัพท์เขาไว้แล้ว อีกสักครู่เขาจะโทรกลับไปหาเธอ
If Jane had gave the phone number just a moment he will call back to her.
3. ถ้าเพื่อนคุณออกกำลังกายบ้างตอนนี้สุขภาพก็ไม่แย่ขนาดนี้
If your friend had exercised, now health would not be bad.


Furthermore, Out class I learn translations consists of 3 types: “The handsome of Father Bantam” ,“Reduce conflict heritage” and Returned the heart came back.
The first : “The Handsome of Father Bantam”
Materials required:

1. Poster paper colors red, orange, cream,dark green and light green.
2. Latex adhesive.(Glue)
3. Eakeigong size 1 cm.

Steps to do:
1. Paper cut poster cream is a body one piece folder the dash.
2. Paper cut poster red is a wattle and mouth follow way each 1 piece folded the dash.
3. Paper cut poster the tail is orange inside. Poster paper and cut red paper the outer tail. Each 2 pieces then use a sharp-pointed. Circus cut the dash to be welded. Fold up and down the track.
4. Paper cut poster dark green is into wing, and light green is using is outside each 2 pieces using a sharp-pointed. Circus cut the dash to be welded, fold up and down the trace.

The second, New about 'มาร์ค'ลดปมขัดแย้งมรดกโลก"
วันที่ 3 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชาว่า เป้าหมายหลักคือไม่ต้องการเห็นความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ซึ่งแนวทางที่ไทยเสนอคืออย่าให้เรื่องมรดกโลกมาเป็นปัญหา โดยตนได้หารือกับกัมพูชาไว้ว่าเราจะให้ผู้รับผิดชอบมาคุยกัน เพื่อไม่ให้ปมของมรดกโลกเป็นความขัดแย้งได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งนายซกอาน รองนายกรัฐมนตรี และรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะมาพบกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดือนม.ค.นี้
นายกฯ กล่าวว่า เราหวังว่าอย่างน้อยจะมีความคืบหน้า ไม่อยากให้เกิดปัญหาการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนมิ.ย.นี้ตึงเครียด ส่วนตนคงยังไม่พบกับสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาในช่วงนี้ แต่จะพบกันในการประชุมอาเซียนอยู่แล้ว
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง กล่าวถึงกัมพูชาไม่พอใจที่รัฐบาลไทยเลื่อนการพิจารณาคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ออกไปหลายครั้งว่า ต้องอธิบายให้กัมพูชาเข้าใจเหตุผล ทั้งนี้ ในช่วงที่นายซกอาน รองนายกฯกัมพูชา จะมาพบและหารือกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ ประเด็นมรดกโลกที่ยังคาราคาซังอยู่ ตนจะพูดคุยกับนายซก อาน เรื่องการปักปันเขตแดน เพราะการแก้ปัญหาไม่มีอะไรดีกว่าการพูดคุยกัน

Reduce conflict heritage
January, 3 at the government House Prime Minister Abhisit Vejjajiva an interview to the policy administration relationship between Thailand and Cambodia. The main goal is not want to see tension between the countries. Thailand to present quid lined do not world heritage is problem. He has a consult with Cambodia will find responsible man to talk together. Do not the crux of the conflict world heritage, which the deputy prime minister Mr. Sok An and the Foreign ministry to the office of the Prime Minister of Cambodia to meet Mr. Suwit Khunkitti Minister of National Resources and environment in this January.
The Prime minister said, we hope that at least progress. I do not want to trouble yhe world heritage Committee meeting in June of this lesion. He still would not to meet with Hun Sen King. The PM of Cambodia at this time. But will to meet the existing ASEAN.
The Deputy PM of security section, Mr. Suteap talk to about Cambodia that govt is not satisfied that t he Commission postpones the region with Thailand Cambodia (JBC) out several time that times that Cambodia had to explain to understand the reason in diring Mr. Ouk San,deputy PM of Cambodia to meet and discuss with Mr. Suwit Khunkitti world heritage issues. He has discuss Mr. Suwit world heritage issues pending. He has discussion with Mr.Sok An of field works territories, because the problems have nothing better to talk together.


The 5 Ws:
1. Who was involved in the news?

Prime Minister Abhisit Vejjaiva.
2. What happened?
He an interview to the policy administration relationship between Thailand and Cambodia.

3. When did it happen?
In January 3, 2011.
4. Where did it happen?
At the Government House.
5. Why did it happen?

Because he isn't want to see tension between Thailand and Cambodia.The Third,Song "Returned the heart come back "

เพลงคืนใจให้กัน ของตั๊กแตน ชลดา
เกิดอะไรกับความรักเรา
What happened with our love?
สิ่งดีนี้ในวันเก่านานเข้าก็ยิ่งจืดจาง
The thing's good old day,more time more decline.
เหมือนไม้แคร์กัน ฉันรู้สึกยังไงก็ช่าง
You as made as do not care.What I feel
ลองถามหัวใจดูบ้าง ว่ายังรักกันอยู่มั้ย
Ask your heart. Still with love's our or not
นิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกันเสมอ
the little finger aways hold together.
ดูซิดูเธอแกล้งทำเป็นถือข้าวของวุ่นวาย
Look......! you molest made to be busy carry belongings.
ยามเดินด้วยกันก็เดินห่างกันเหมือยไม่อยากใกล้
When we walk together,walk away,like as not near stay.
เธอทำให้ฉันรู้สึกได้ ว่าคบฉันไปด้วยคำว่าทน
You make me feel like you see with me stay with the word durable.
*ถ้ารักกันไปแล้วฝืน ก็คืนหัวใจให้กัน
*If love each other then forced return the heart come back.
บอกสิ่งที่เธอต้องการออกมาสักหน
Please tell thing that you want.
หากคิดว่าเราไม่ใช่ ก็อย่าอยู่ไปเพราะแคร์คำคน
If you think that we are not,do not live for people's word care
หากรักเดินทางมาสุดถนน งั้นเราสองคนคงต้องเลิกกัน
If end the trip of the love. So two of us world have to break up.
**รอคำตอบที่เธอเก็บไว้
**Wait for an answer of you kept.
เมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉัน
When you are ready to go please explain to me.
ตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน
since when did your heart starts not love
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉัน หรือเธอนั้นเป็นคนเปลี่ยนใจ
This all started from me, or did you changed mind.
ตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน
Since when did your heart start not love.
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉัน หรือเธอนั้น......เป็นคนเปลี่ยนใจ
This all started from me, or did you changed mind

**This song reflects the culture way of life in nowadays that the motto of the moral life partner.

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 6 Date 17 December 2010

In class, teacher give the students look at YouTube together that it are teaching.
There are 4 websites:
IEARN: communication by native speaker.
Elllo: learn teaching English.
Olowa.edu: phonetics symbol.
www.wearebusybeavers.com:using teaches children.

Then, story “If Clause " หรือประโยคเงื่อนไข เป็นโครงสร้างที่พบเห็นกันทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในโคงสร้างภาษาไทย คำว่า if นั้นแปลว่า ถ้า สมมติว่า ถ้าหากว่า
ประโยค if-clasuse นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประโยคหลัก(Main clause)และประโยครอง หรือประโยคที่ขึ้นต้นด้วย if
Ex:If it rains,we can't go out.
ถ้าฝนตก ปรโยครอง
พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้
There are 3 condition ,
1. Present/real สมมุติในปัจจุบัน (Possible) ที่ใช้สมมุติเหตุการณ์ในปัจจุบัน คือ รูปแบบกริยาที่ใช้แสดงเงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ ที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบันหรือในอนาคต
โครงสร้าง

If+ ประธาน + V.1 , ประธาน + will, can, may, should, must, is/am/are going to + V.1
Ex:
ถ้าฉันขึ้นรถเมล์ไม่ทันบ่ายนี้ ฉันก็เรียกรถแท็กซี่แทน
Dependent Clause (ไม่สมบูรณ์) Independent Clause (สมบูรณ์) มารวมกัน เรียกว่า “Compounds Sentence”
If I miss the bus this afternoon, I will catch/get a taxi instead.

2. Present/unreal ตรงกันข้ามจากความจริงในปัจจุบัน (impossible) คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ในปัจจุบันหรือในขณะที่พูด เมื่อเหตุการณ์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ กริยาที่ใช้ใน If –clause จึงอยู่ในรูปช่อง 2 (past simple tense)
โครงสร้าง

If ประธาน + V.2 , ประธาน + would, could, might +V. 1(ไม่ผัน)
Ex:
ถ้าเธอสวย เธอคงได้เป็นสาวไทย
If she were beautiful, she would be Miss Universe.

3. Past Unreal คือ ประโยคเงื่อนไขที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้อดีต กล่าวคือผู้พูดรู้สึกเสียดายและต้องการจะย้อนเวลาเข้าสู่อดีตเพื่อแปลงการกระทำเหล่านั้นใหม่ แต่ก็ทำไม่ได้
โครงสร้าง

If+ประธาน+had +V.3, ประธาน +could +would +might (not) have +V.3
Ex:
ไม่มีใครบอกฉันเลยว่า คุณเข้าโรงพยาบาล ถ้าฉันรู้คงไปเยี่ยมฉันแล้วละ
No one told me that you were in hospital, if I had know, I would have visited you.

Then, teacher gives homework “story If-clause” about 4 items.
1.ถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรศัพท์ไปหาเธอเย็นนี้
If I have time, I will call you this dinner.
2.ถ้าฉันอายุน้อยกว่านี้ 10 ปีฉันก็คงจะไปเที่ยวพลับกับพวกเขาแล้ว
If l am 10 years younger, I would go to pub with him.
3.เขาไม่พาฉันไปดูหนังเมื่อคืนนี้ ฉันคงเสียใจมากเลย
If he didn’t take me to the movie last night, I’d be very sad.
4.ถ้าหิมะตกในกรุงเทพ ทุกคนคงจะตกใจ
If it would been snowy in Bangkok, everyone would be surprised.


Furthermore, I leran to out class about website : IEARN
http://www.iearn.org/


IEARN (International Education and Resource Network) is the world's largest non-profit global network that enables teachers and youth to use the Internet and other technologies to collaborate on projects that enhance learning and make a difference in the world. I think is learning about IEARN around the world. IEARN-USA has launched a new Professional Development and Curriculum Integration Video Series in which IEARN educators and facilitators from around the world share their experiences, and provide their tips and suggestions for how to integrate global online project work into in and out-of-school activities.
We should into website it learning for English language students and can apply to teaching English.

Then,I learn about "website: ELLLO"
http://www.elllo.org/


Elllo are enhancing English Listening and Speak Skills English for learning English. In website 3 consist of
English Listening, English Listening, and Speak English for Students .It are website learn English naturally by listening to speakers from all over the world. I learn practice listening and speaking about conversation of native speaker.
I apply for learning English in the classroom.
Next,I learn about "website :www.wearebusybeavers.com"


http://www.wearebusybeavers.com/

It are website appropriate for teach English Songs and Videos for Young Learners. This website has tons of great Songs Videos, Lesson Videos, Work Sheets, Flash Cards, Games and more for kids to learn English with. We can access a lot of this material right here for FREE! It’s a great way to stay in contact, learn, communicate and share! I can this material to apply for teaching English.

Week 5 Date 10 December 2010

In class, today university closed because it is Constitution Day.I learn to out class story " American and British English Usage".

http://ict.moph.go.th/English/content/ae_be_01.htm


So ,I learned the difference using the spelling words and pronunciation of American and British English Usage,but different meanings as well. Also,I practiced memorizing about vocabulary.

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary/centre
Note: center (AmE) centre (BrE) ศูนย์กลาง

Then,story "VOA Special English"

http://www.manythings.org/voa/scripts/


This website practice is Listening and Reading Skills for English Learners. We may find good materials here for English Lessons and selected and sorted programs for reader. So,I practice listening and reading skills from MP3.
Yet , I learn pronunciation and stress word correctly.

Then, I read about "Verbs Tenses".

http://ict.moph.go.th/English/content/verb02_tense.htm

I learn structure and principle using of each tense. It there are times consisted of 3event: past, present, and future. Website is teaching English As a Second Language (ESL) together with exercise that we can into read of this website about tenses.
Final, I think learning English is very important for learning difficult and unknown words of Vocabulary. We can search the "dictionary online" from the website.
In dictionary it consists of:
Definition, Examples, Synonyms, Rhymes, part of speed, phonetics symbol and English Pronunciation.
There are 4websites:
http://www.merriam-webster.com/


http://www.ldoceonline.com/

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.bartleby.com/